top of page

Fantasiens Orden vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Fantasiens Orden.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Lyngby Tårbæk kommune

 

§ 2. Formål og værdier

Stk 1. Foreningen har til formål, at motiverer og understøtte børn og unges udvikling og dannelse til, at blive kreative og sociale mennesker, der aktivt arbejder for at skabe inkluderende fællesskaber og oplevelser gennem aktiviteter med fokus på rollespil, samt at kunne omsætte denne viden til at kunne tage aktivt del i det danske såvel som det internationale samfund.


 

§ 3. Medlemmer

Stk.1. Medlemskab af foreningen kan opnås af enhver, der har interesse i foreningen og dennes aktiviteter, samt tilslutter sig formålsparagraffen.

Stk. 2. Medlemskab opnås ved at betale det på generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent.

Stk. 3. Medlemskabet dækker sig fra 1. januar indeværende år til 1 marts efterfølgende år

Stk. 4. Foreningens medlemmer besidder stemmeret ved generalforsamlingen.


 

§4. Eksklusion

Stk. 1. Et medlemskab kan ophæves af et flertal i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, hvis det givne medlem handler i grov modstrid med foreningens vedtægter, foreningens virke, ordensregler og/eller har i anden henseende handlet til skade for foreningen og dennes medlemmer. Det ekskluderede medlem har dog ret til at forelægge sagen ved næstkommende generalforsamling . 

Stk. 2. Et medlem, der besidder en ansvarspost i foreningen, herunder en holdleder funktion, arrangør, tryghedsperson med mere, der på bestyrelsens opfordring ikke kan eller vil fremlægge en ren børneattest kan uden yderligere grund ekskluderes fra foreningen og dennes arrangementer.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem eller anden ansvarshavende betragtes som alment medlem i eksklusionssager og underlægges dermed samme rammer som et alment medlem.  

§5. Økonomi og regnskab

Stk. 1.Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Det er den til enhver tid siddende formand/ -kvinde/ -person og kasserer, der tegner foreningens økonomi. 

Stk. 3. Kassereren kan overgive dele af foreningens økonomiske ressourcer til et medlem midlertidigt med et maksimum på 5.000 kr af gangen til eksempelvis i forbindelse med indkøb til arrangementer eller nye materialer. Kassereren kan også overgive dele af foreningens økonomiske ressourcer til udvalg og arbejdsgrupper. Større overgivelser kan forekomme med bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 4. Det af revisoren godkendte regnskab samt budget for det kommende år skal gøres tilgængeligt for foreningens medlemmer ved regnskabsårets afslutning. 


 

§6. Generalforsamlingen

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes årligt i årets første kvartal. 

Stk 2. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal senest ske 4 uger før afholdelsen på foreningens digitale platforme. 

Stk. 3. Indkommende forslag som ønskes behandlet skal være sendt til bestyrelsen senest 2 uger for den pågældende generalforsamling, hvor forslaget ønskes behandlet.

Stk. 4. Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 5. Generalforsamlingen mister sin beslutningskompetence, hvis ikke minimum 10 % af foreningens medlemmer er fremmødte ved generalforsamlingens start.


 

§7. Dagsorden for ordinær generalforsamling

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Formalia

  • Bestyrelsens beretning

  • Regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse

  • Behandling af indkomne forslag

  • Fastsættelse af kontingent. 

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af revisor samt suppleant

  • Eventuelt


 

§8. Stemmeret og afstemning

Stk. 1. Stemmeret ved generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller pr. brevstemme. 

Stk. 3. Beslutninger træffes ved 2/3 flertal.

Stk. 4. Afstemning sker ved håndsoprækning. Et fremmødt medlem kan dog henstille til, at en afstemning i stedet finder sted ved skriftlig afstemning.

Stk. 5. Ved afstemning om eksklusion er §8 stk. 2. undtaget.


 

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt at afholde, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig (herunder mail) anmodning til bestyrelsen.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. 

Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger inden den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 5. Generalforsamlingens endelige dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 5 dage inden afholdelsen.

Stk. 6. Generalforsamlingen mister sin beslutningskompetence, hvis ikke minimum 10 % af foreningens medlemmer er fremmødte ved generalforsamlingens start.


 

§10. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der også er ansvarlig for afviklingen af foreningens arrangementer. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der er dog krav til, at der angives en formand/-kvinde/-person, næstformand/ -kvinde/ -person og en kasserer.

Stk. 3. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter, at man er fyldt 16 år ved generalforsamlingens start. Posten som kasserer og formand/  -kvinde/ -person kræver dog at man er fyldt 18 år.

Stk. 4. Bestyrelsen forpligter sig til at redegøre for medlemmerne om beslutninger, der påvirker foreningen som helhed.

Stk. 5. Valg til bestyrelsen forudsætter fysisk fremmøde.

Stk 6. Formand/ - kvinde/ -person vælges på lige år og kasserer vælges på ulige år. Med undtagelse af den stiftende generalforsamling.

Stk 7. Der kan maksimalt være et antal af 7 personer i bestyrelsen.

 

§11. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Ophævelse af foreningen forudsætter 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ordinære som ekstraordinære.

Stk. 2. Overskydende midler i form af penge, materialer, indbo og lignende vil ved en opløsning

overdrages til Landsforeningen Bifrost eller doneres til en forening udvalgt af bestyrelsen.

bottom of page